S.C. APĂ CANAL 2000 S.A. Piteşti, cu sediul în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr. 24A, judeţul Argeş, organizează concurs pentru ocuparea unui post de sudor la Secţia Mentenanţă.
Sarcinile de bază ale postului de sudor constau în executarea unor îmbinări metalice nedemontabile și a unor piese metalice finite prin operații de sudură sau tăiere, utilizând proceduri de sudură cu arc electric sau cu flacără oxiacetilenică, precum și lucrări de montare, întreținere și reparare a unor structuri metalice.
Condiţiile de participare la concurs sunt: studii medii/ şcoală profesională şi calificare de sudor; apt din punct de vedere medical pentru lucrul în condiţii deosebite şi pentru manipularea manuală a maselor; constituie avantaj disponibilitatea de a participa prompt la intervenţii în caz de necesitate.
Concursul constă într-o probă scrisă şi un inteviu care include şi elemente practice.
Bibliografia pentru concurs: Tehnici de sudură/ tipuri de sudură/ aparate de sudură (se pot studia manualele și cărțile din literatura tehnică de specialitate sau http://www.sim.utcluj.ro/stm/download/Sudura/Curs%20Sudura.pdf); Legea nr. 319/2006 privind sănătatea și securitate în muncă.
Candidaţii vor depune un curriculum vitae (CV) şi copii ale: actului de identitate, actelor de studii (diploma de bacalaureat/ diploma de absolvire a studiilor în domeniu, certificat de calificare, etc.), la Ghişeul Unic al societăţii situat în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr. 24A, judeţul Argeş, până la data de 10.04.2020, orele 16.00.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 0248.217.399, în zilele lucrătoare, între orele 08.00-16.00, Serviciul Personal.