In data de 19.10.2020 va începe acțiunea de primire a cererilor și a declarațiilor pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței, în vederea aplicării prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările și completările ulterioare şi a Normelelor Metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.920/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru sezonul rece 1 noiembrie 2020 – 31 martie 2021 .
Acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei este conditionată atât de nivelul veniturilor din luna anterioară depunerii cererii, cât şi de deţinerea în proprietate a unor bunuri mobile sau imobile, prevăzute în Anexa nr.4 la H.G.nr.920/2011. Astfel, dacă un membru al familiei sau persoana singură are în proprietate cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în anexa nr.4 ( prezentată mai jos ) la H.G. nr.920/2011, nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei toată familia.
Proprietarul a două sau mai multe apartamente/clădiri cu destinaţie de locuinţă nu va putea beneficia de ajutorul pentru încălzirea locuinţei.
În acest sens, pentru toţi solicitanţii ajutorului de încălzire, se vor face verificări cu privire la bunurile mobile sau imobile pe care le deţin şi care se află în evidenţele fiscale.
În sensul prevederilor ordonanţei amintite, prin familie se înţelege soţul, soţia, precum şi alte persoane, indiferent dacă între acestea există sau nu relaţii de rudenie, care au acelaşi domiciliu sau reşedinţă şi/sau care locuiesc şi se gospodăresc împreună, sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei.
Titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei este reprezentantul familiei sau, după caz, persoana singură care îndeplineşte condiţiile legale de acordare a ajutorului, care solicită acordarea acestuia şi care poate fi , după caz: proprietarul locuinţei, persoana care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract cu clauze de întreţinere, titularul contractului de închiriere al acesteia ori alt membru de familie major şi legal împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere ori, după caz, reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 18 ani.
La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie si, dupa caz, al persoanei singure, se iau în calcul toate veniturile nete realizate de membrii acesteia in luna anterioara depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurari sociale de stat, asigurari de şomaj, obligatii legale de intreţinere, indemnizaţii, ajutoare cu caracter permanent şi alte creante legale, cu excepţia: alocatiei de stat pentru copii prevazuta de Legea 61/1993, a ajutorului social prevăzut de Legea nr.416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, a alocației pentru susținerea familiei, acordată în baza Legii nr.277/2010, cu modificările și completările ulterioare, a bugetului personal complementar acordat persoanelor cu handicap conform Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, a sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială «Bani de liceu», cu modificările şi completările ulterioare, a sumelor acordate în baza Programului naţional de protecţie socială «Bursa profesională» prevăzut de Hotărârea Guvernului nr.1.062/2012 privind modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învăţământul profesional.
Familiile sau persoanele singure care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termică furnizată în sistem centralizat, beneficiază de ajutor pentru energie termică, sub condiţia ca venitul net lunar pe membru de familie sa fie de până la 786 lei în cazul familiilor şi 1.082 lei în cazul persoanei singure. În acest caz, compensarea procentuală aplicată la factura lunară pentru energie termică, se prezintă astfel:

Venit net mediu lunar pe membru de familie Compensare
procentuală cu titlu
de subvenţie buget stat
energie termică
-Familie- Compensare
procentuală cu titlu
de subvenţie buget stat
energie termică
-Persoană singură-
Pana la 155 lei 90% 100%
Intre 155,1 lei – 210 lei
80% 90%
Intre 210,1 lei – 260 lei
70% 80%
Intre 260,1 lei – 310 lei
60% 70%
Intre 310,1 lei – 355 lei
50% 60%
Intre 355,1 lei – 425 lei
40% 50%
Intre 425,1 lei – 480 lei
30% 40%
Intre 480,1 lei – 540 lei
20% 30%
Intre 540,1 lei – 615 lei
10% 20%
Intre 615,1 lei – 786 lei
5% 15%
Între 786,1 lei – 1.082 lei numai pentru persoană singură 10%

În cazul persoanelor singure, care utilizeaza pentru încălzirea locuinței energie termică furnizata în sistem centralizat, si care au venituri / membru de familie cuprinse 786.1 lei – 1082 lei beneficiază de o compensare procentuală de 10%.
De asemenea, pentru persoanele singure ale căror venituri se situează în limitele prevăzute mai sus, se aplică o compensare procentuală mai mare cu 10% faţă de proporţiile stabilite pentru familie.

Pentru familiile si persoanele singure care utilizeaza pentru încalzirea locuintei gaze naturale, sau lemne/ cărbuni/ combustibili petrolieri, plafonul maxim de venituri este de 750 lei/ membru de familie, cuantumul ajutorului stabilindu-se în funcţie de acest venit, conform tabelului de mai jos:

Venit net mediu lunar pe membru de familie Cuantum
Ajutor pentru gaze naturale
buget stat
Cuantum
Ajutor pentru combustibili solizi sau petrolieri
Buget stat
Pana la 155 lei 262 54
Intre 155,1 lei – 210 lei 190 48
Intre 210,1 lei – 260 lei 150 44
Intre 260,1 lei – 310 lei 120 39
Intre 310,1 lei – 355 lei 90 34
Intre 355,1 lei – 425 lei 70 30
Intre 425,1 lei – 480 lei 45 26
Intre 480,1 lei – 540 lei 35 20
Intre 540,1 lei – 750 lei 20 20

Pentru familiile şi persoanele singure beneficiare ale ajutorului social stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, ajutorul pentru combustibili solizi (lemne, cărbuni) sau petrolieri este de 58 lei.
Pentru familiile si persoanele singure care utilizeaza pentru încălzirea locuinței energie electrică plafonul maxim de ventituri este de 750 lei/ membru de familie, cuantumul ajutorului stabilindu-se în funcţie de acest venit, conform tabelului de mai jos:

Limite venituri ( lei ) Cuantum ( lei )
Până la 155 240
155,1 lei – 210 lei 216
210,1 lei – 260 lei 192
260,1 lei – 310 lei
168
310,1 lei – 355 lei 144
355,1 lei – 425 lei 120
425,1 lei – 480 lei 96
480,1 lei – 540 lei 72
540,1 lei – 750 lei 48

In cazul solicitării ajutoarelor pentru energie electrică, se efectuează obligatoriu anchete sociale pentru toate situațiile, în vederea verificării sistemului de încălzire utilizat.
Cererile și declarațiile pe proprie răspundere vor fi însoțite obligatoriu de documente justificative privind componența familiei, veniturile realizate de membrii acesteia precum și acte doveditoare privind locuința sau bunurile deținute de aceștia, pentru a se evita acordarea de drepturi necuvenite și înregistrarea de debite ce nu pot fi recuperate.
Activitatea de primire a cererilor de acordare a ajutorului lunar pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri, energie electrica se va desfasura în cadrul centrului de colectare, de pe raza municipiului Piteşti, cu următoarea locaţie: Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti, Bld. Republicii nr. 117B, bl. D5B, parter.

Activitatea de primire a cererilor se va desfăşura după următorul program:

LUNI – MIERCURI 830 -1230 1300-1530
JOI 830 -1230 1300-1800
VINERI 830 -1230

Pentru ajutorul cu energie termică în sistem centralizat, cererile şi declaraţiile pe propria răspundere, însoţite de documentele privind componenţa ,veniturile şi bunurile solicitanţilor, se depun individual sau prin intermediul asociaţiilor de proprietari/chiriaşi numai la furnizorul de energie termică – S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. – situat în strada Calea Bucureşti, bl. U4, mezanin, în centrele de colectarea cererilor stabilite de acesta, respectiv:
Nr. Centrului de colectare cereri Locaţia centrului de colectare cereri
Centrul nr.1 Punctul Termic 907
(Locaţie: Cartierul Găvana III, lângă Școala Generală Matei Basarab- aici se primesc cereri din zona Găvana)
Centrul nr.2 Sediul SC TERMOCALOR CONFORT S.A.
(Locaţie :Calea București, bl.U4, parter- aici se primesc cereri din zona Calea București, Eremia Grigorescu, Livezilor, Popa Șapcă )
Centrul nr.3 Sediul SC TERMOCALOR CONFORT S.A.
(Locaţie: Calea București, bl.U4, parter– aici se primesc cereri din zona Centru, Banat, Popa Șapcă)

Centrul nr.4 Punctul Termic 602
(Locație: cartierul Trivale, lângă Dispensar- aici se primesc cereri din zona Trivale)
Centrul nr.5 Punctul Termic 802
(Locație: cartierul Craiovei, lângă Kaufland- aici se primesc cereri din zona Războieni, Craiovei )
Centrul nr.6
Punctul Termic 1006
(Locație: cartierul Prundu Petrochimiștilor,lângă piata Prundu- aici se primesc cereri din zona Prundu, Tudor Vladimirescu, Frații Golești)

Activitatea de primire a cererilor pentru energie termică se va desfăşura după următorul program:

LUNI – MIERCURI 900 -1500
JOI 900 -1500
VINERI 900 -1500

Pe parcursul sezonului rece, la sesizarea terților sau la solicitarea agențiilor teritoriale se vor efectua anchete sociale pentru verificarea situatiilor semnalate și determinarea cazurilor de eroare și fraudă.
În cazul în care în urma anchetelor sociale efectuate la solicitarea agențiilor teritoriale se constată că la completarea cererii şi declaraţiei pe propria răspundere privind componența familiei și veniturile acesteia familia sau persoana singură beneficiară de ajutor pentru încălzirea locuinței nu a declarat corect numărul membrilor de familie, veniturile ori bunurile deţinute, dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinţei încetează începând cu luna următoare, iar sumele plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează în condiţiile legii, prin dispoziţie a primarului, care constituie titlu executoriu.
Declararea unui număr mai mare de membri de familie sau a unor venituri mai mici decât cele reale, în scopul vădit de a obţine foloase materiale necuvenite, constituie infracţiune de fals, uz de fals sau înşelăciune, după caz, si se pedepseşte potrivit dispoziţiilor Codului Penal.
Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei sunt obligaţi să comunice Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti, prin depunerea unei noi cereri-declaraţii pe propria răspundere, orice modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data modificării.

La începutul sezonului rece noiembrie 2020 — martie 2021, termenul limită de depunere a cererilor şi declaraţiilor pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei este pâna la 20.11.2020.
După această dată se vor înregistra cereri pentru consumatorii care îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței se va face după cum urmează:
a) începând cu luna depunerii cererii pentru cei care au depus documentele până la data de 20 ale lunii respective;
b) începând cu luna următoare pentru cei care au depus documentele după data de 20 ale lunii respective;

LISTA CUPRINZÂND BUNURILE CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI

BUNURI IMOBILE:

– clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu sau alte imobile aflate în proprietate, cu excepţia locuinţei de domiciliu.
– terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală.
BUNURI MOBILE:
1. Autoturism/Autoturisme şi motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap, ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul personal al persoanelor aflate în zone greu accesibile ;
2. Mai mult de un autoturism/ motociletă cu o vechime mai mare de 10 ani
3. Autovehicule:autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze;
4. Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei “Delta Dunării”
5.Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată;
6. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale;
7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater, sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric;
* ) Aflate în stare de funcţionare
Depozite bancare
1. Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei.

Terenuri/animale şi/sau păsări

Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie